Obráběcí centrum DECKEL MAHO DMC 63 V > 자유게시판

본문 바로가기신선운세 공지사항
HOME 신선운세 고객센터 공지사항
제목

Obráběcí centrum DECKEL MAHO DMC 63 V

2023.03.25

본문Prodám obráběcí centrum DECKEL MAHO DMC 63 V

Rok výroby 2001

Parametry:
Řídicí systém: Heidenhain TNC 430

Délka pracovního stolu: 800 mm
Šířka pracovního stolu: 500 mm
Maximální zatížení stolu 500 kg

otáčky vřetena: 10000 1/mim
osa X: 630 mm
osa
Y: 500 mm
osa Z: 500 mm/s
Kužel: Haas Automation - 5-Axis milling UMC-750 ISO 40

Hmotnost stroje: 4200 kg

FOOTER

공지사항

5만원 이상 결제시 무이자 할부행사기간 : 2022.4.30까지

더보기

신선운세 고객센터

1522-9284

업무시간 11:00 ~ 16:00 (점심 13:00 ~ 14:00)

정보

  • 업체명 와우엔터테인먼트(wow entertainment)
  • 주소 인천광역시 부평구 동수로 120번길43,205동 101호 (부평동, 부평엘에이치2단지)
  • 대표 김두혁
  • 전화 1522-9284
  • 이메일 sinseonunse@naver.com
  • 사업자등록번호 673-10-00525
  • 통신판매업신고 제2017-인천부평-0338호
  • 특허출원번호 제 40-2018-0018894호

사이트 관련 포토, 콘텐츠, 언론보도, 상업적인 목적으로 UI이나 재배포, 재전송, 스크래핑, 캡쳐 등 회사에 동의 없이 침해 하는 경우 저작권 침해 행위로 볼 수 있으며 발견 시 법적인 책임이 있을 수 있습니다. 와우엔터테인먼트는 상담사와 고객간의 통신판매를 돕는 중간매개체로 상담사가 등록한 정보와 상담내용에 대한 문제 발생시 와우엔터테인먼트에서는 법적책임이 없음을 알려드립니다.

개인정보정책 안내